İslam İktisadı ve Hukuku

İslam İktisadı ve Hukuku Tezli Yüksek Lisans programı; İslam ekonomisi ve hukukunun temel ilkelerini araştırmak, İslami ekonomi ve finans anlayışını bir model olarak geliştirmek, İslam iktisat tarihi çalışmaları yapmak, İslami finans ve İslami bankacılık sektörünü araştırmak ve geliştirmek, İslam ülkelerindeki ekonomi alanındaki çalışmaları incelemek, Müslüman bireylerin ekonomik, hukuki ve sosyal ilkelerini dikkate alacak ve ihtiyaçlara cevap verecek çalışmalar yapmak ve bu çalışmalar neticesinde ilgili literatüre birikim katmayı ve yapılacak çalışmalara ışık tutmayı hedefleyen bir programdır. Programın her aşamasında bilimsellik, ahlaki öğretiler, dinamizm ve sorun çözme odaklı yaklaşım ilke olarak benimsenmekte ve öncelikli olarak ele alınmaktadır. 

İslam İktisadı ve Hukuku Tezli yüksek lisans programı, 120 AKTS krediden az olmamak koşuluyla, EABD/EASD başkanlığının öngördüğü zorunlu ve seçimli dersler (toplam en az 48 AKTS) ile seminer çalışması ve tez çalışmasından oluşur. Dersler normal şartlarda iki yarıyılda tamamlanabilmektedir. Adaylar, dersleri başarı ile tamamladıktan sonra Bingöl Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine uygun olarak hazırlayacakları bir Yüksek Lisans Tezinin jüri kararı ile başarılı kabul edilmesi sonrası Tezli Yüksek Lisans derecesi almaktadırlar. Programa kabul sürecinde YÖK ve Bingöl Üniversitesi senatosunca belirlenen ölçütler esas alınmaktadır. 

TARİHÇE 
İslam İktisadı ve Hukuku bölümü, 2016 yılının güz döneminde, disiplinler arası bir lisansüstü program olarak Bingöl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Eğitim-Öğretime başladı. Program, İktisat, İşletme, Hukuk ve İlahiyat gibi bölümlerin ortak lisansüstü programı olarak, eğitim ve öğretim faaliyetlerine başladı. 

İslam İktisadı ve Hukuku Tezli yüksek lisans programının normal eğitim süresi 4 yarıyıldır. İlk iki yarıyıl, enstitü tarafından verilen derslerden oluşmaktadır ve derslere katılım zorunluluğu bulunmaktadır. Son iki yarıyıl ise bölüm öğrencilerinin tez hazırlama dönemidir. 

Lisansüstü programda, diğer bölüm ve fakültelerden görevlendirilen 12 Öğretim Üyesi görev almaktadır. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Nazif DEMİR programın başkanlığını sürdürmektedir.  

MİSYON 

Küreselleşen dünyada bilim ve kültür entegrasyonunu sağlayarak hem klasik öğretilere alternatif oluşturmak hem de bölgelerin kendine uygun politikaları uygulaması için alternatifler oluşturmak esastır. İslam İktisadı ve Hukuku Tezli yüksek lisans programı ile bölgesel ihtiyaçlara çözüm aranacak, hem ulusal hem de uluslararası ölçekte uygulanacak politikalara yeni bir bakış açısı kazandırılacaktır. 

VİZYON 

Kısa vadede hedef, İslam İktisadı ve Hukuku Tezli Yüksek Lisans programını araştırmacı ve sorgulayıcı bir eğilimle, sürdürülebilir bir hale getirmek ve literatürde bir model olarak sunmaktır. Orta ve uzun vadede hedef ise bu programla verimli çıktılar elde ederek bu alanda parmak ile gösterilen bir kurum haline gelmek, evrensel ölçekte bilgi üreterek, bilim dünyasına katkıda bulunmak; ülke ve dünya gerçeklerine duyarlı, kültürel olarak donanımlı ve çözüm odaklı bireyler yetiştirmek, bu alanda çalışma yapacak kişi ve kurumlara öncülük etmek ve ulusal ve uluslararası politika yapıcılara alternatif modeller sunabilmektir.